Hij (zij?) staat er!

De snelheidsdisplay is geplaatst.

Het had wat voeten in aarde. Gesprekken en emails over en weer met de gemeente Midden Groningen. Die overigens in een prettig contact verliepen. Ook, los van onze wens, er zijn weinig middelen door onder andere bezuinigingen, waardoor er een behoorlijke vertraging ontstond in de ons toegezegde uitvoering.

Na een lang gekoesterde dorpswens is vandaag een (tijdelijk) snelheidsdisplay geplaatst op de Hoofdweg. Ter hoogte van het einde van het fietspad, tegenover nummer 97.

Wij hebben al enkele groene duimen ontvangen… niet harder dan 50! Dorpsbelangen hoopt op een positief effect van het plaatsen van deze snelheidswaarschuwing. Ondertussen zoeken we naar een meer permanente oplossing, waarbij we ook de gemeente blijvend zullen betrekken.

Doe je mee om Froombosch bruisend te houden?

De organisatie van activiteiten wil Dorpsbelangen graag zo goed mogelijk in stand houden. Zelf ervaren we hoe leuk het is om iets voor ons mooie dorp te doen. We zoeken enthousiaste mede-bewoners die met ons de schouders willen zetten onder het bruisend houden van Froombosch.

We hebben in kaart gebracht wat er zoal aan activiteiten is. En waar een vraag ligt om ondersteuning en helpende handen. Soms kortdurend. Zo nu en dan iets eenmalig. Ook enkele zaken waar iemand voor langere tijd zijn of haar mag inzetten. Doe je mee? Laat het ons weten.

Wat we bieden: leuke ontmoetingen en blije gezichten! Onkosten worden vergoed. Is er iets waaraan jij een steentje wil bijdragen ten behoeve van het dorp? Stuur dan een mailtje naar dorpsbelangen@froombosch.nl We nemen dan contact met je op. Je kunt ook vrijblijvend bellen of appen met Ronald Vos, secretaris van Dorpsbelangen, op 06 2955 4308. Hij kan je meer vertellen.

Algemene Ledenvergadering Dorpsbelangen Froombosch; het verslag

Algemene Leden Vergadering (ALV) d.d. 25 mei 2019 (Dorpsdag)

De voorzitter Koos Spakman opent de vergadering en heet de aanwezige dorpsgenoten welkom. Hij neemt de agenda door en stelt dan vast dat er geen vragen zijn n.a.v. de notulen van vorig jaar.

Het afgelopen jaar hebben we als VDF diverse activiteiten georganiseerd.

Natuurlijk hebben we maandelijks onze bestuursvergadering. In deze vergaderingen bespraken we zaken als activiteiten, financiën en contacten met andere instanties/bezochte vergaderingen. Daarnaast is er regelmatig overleg met de Stichting Ruitenvelder en worden commissies, zoals de Sint-commissie of de Kinderspeelweek-commissie uitgenodigd om hun plannen te presenteren of voor een evaluatiemoment. Ook sluiten we aan bij de vergaderingen over het nieuwe Dorpshuis voor Froombosch. Elk lid van VDF is welkom om aan te schuiven in de vergadering om een vraag te stellen aan het bestuur.

Wekelijks organiseren we kindergym in de Ruitenvelder.  Op dit moment is er één enthousiaste groep van ca. 10 kinderen voor deze activiteit. De lessen worden verzorgd door Ilse Zuhorn en Truus de Jong. Ook in het nieuwe dorpshuis is het streven dat de gym blijft doorgaan.

Bij voldoende animo wordt twee keer per jaar een Pubquiz georganiseerd.
In 2018 zijn er 2 pubquizen gehouden. In teamverband worden er op een avond een flink aantal vragen op de deelnemers afgevuurd. De avonden zijn altijd erg gezellig en de sfeer is uitermate ontspannen. De teams mogen bestaan uit maximaal 6 personen.

In het voorjaar sluiten we aan bij de NL doet schoonmaakactie  en wordt zwerfvuil in ons dorp verwijderd. Dit doen wein samenwerking met de gemeente. Dorpsgenoten gaan, gewapend met een vuilniszak en een knijper, op pad om zwerfvuil te verzamelen. Fijn dat Petra van Ruiven hier de coördinatie van op wil pakken.

Jaarlijks organiseren we op 4 mei de Dodenherdenking op de begraafplaats in Froombosch. De dodenherdenking van 2018 werd goed bezocht. Vanuit de gemeente hield dhr. Meijer een korte toespraak en enkele leerlingen van de basisschool droegen een gedicht voor. Marja Klazenga (trompettist) begeleidt het geheel muzikaal. Daarna hebben we bloemen bij het monument gelegd.

In 2018 werd voor het eerst  “Heel Froombosch bakt” georganiseerd. Een grote happening waar in een heuse witte tent met een jury dorpsgenoten hun baksels lieten jureren. Kinderen konden hun cup cakejes laten jureren. Iedereen was uitgenodigd om een kop koffie of thee met taart te komen proeven en hun eigen favoriet te kiezen. Er werden recepten uitgewisseld. Dankzij het zonnetje was er een geslaagde opkomst. Tijdens dit evenement werd ook tijd ingeruimd voor de ALV van de VDF.

In juli  was er de jubileum editie van wadlopen naar Schiermonnikoog. De 10ekeer Wadlopen. Een grote groep met wadloop die-hard en wadloop-groentjes ging samen op pad. Het was gelukkig prima weer en de sfeer in de groep was erg goed. Er werd veel gepraat en gelachen onder elkaar. Onder de deskundige leiding van 2 gidsen, waaronder onze dorpsgenoot Derk Veldhuis, beleefden we een mooie dag. 

In november  was er de Intocht van Sinterklaas. Het was een groot feest. De sinterklaascommissie heeft flink wat werk verzet om de intocht van Sinterklaas tot een groot succes te maken. De intocht voerde door het hele dorp. Daarnaast was er na afloop de gelegenheid om in de Ruitenvelder de Sint nog even te zien, kinderen konden kleuren en tekenen, maar ook dansen op de muziek, of zelf het podium pakken en hun talenten laten zien.

En vlak daarna volgde in december  de kinder kerstknutselmiddag. Vlak voor de kerstvakantie op een woensdagmiddag wordt een gezellige kerstknutselmiddag georganiseerd in de gang van de school. Veel dorpsgenootjes in de leeftijd van 2 tot en met 12 jaar kwamen met hun ouders of opa en oma om een mooi kerststukje te maken of kerstkaarten en andere knutsels. Natuurlijk was er ook iets lekkers te eten en te drinken.  

En het activiteiten jaar sluiten we steeds in stijl af met de Kerstborrel. Een jaarlijks terugkerende traditie op het plein bij de Ruitenvelder, waar Glühwein en chocolademelk geschonken en  diverse hapjes genuttigd werden in de dorpstent.

De VDF staat er financieel goed voor.  Hetfinancieel jaarverslag van de penningmeester is door de kascommissie gecontroleerd en er is decharge verleend.

Afgelopen jaar heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden. Marloes Poel-Jansma is opgevolgd door Henk van Paassen. Martijn Klok is opgevolgd door Ronald Vos in de secretarisfunctie. En Erik Wilthof is toegetreden als algemeen bestuurslid. Wij zijn hier heel blij mee. 

Onder het kopje belangrijke dorpsaangelegenhedenlichtte Marcèle Westerdijk een aantal onderwerpen toe. Ten eerste de stand van zaken met betrekking tot de gemeente inzake de verkeersveiligheid in ons dorp. De toegezegde matrixborden zijn niet geplaatst. VDF onderzoekt of we zelf matrixborden willen aanschaffen.
Ten tweede de stand van zaken betreffende de dorpscoöperatie in oprichting “Het Lint Verbindt”! Waar er op drie punten activiteiten ontwikkeld worden. Namelijk de verbinding tussen de dorpen Schildwolde, Slochteren en Froombosch betreffende de vraag en het aanbod voor informele zorg en noaberschap. Daarnaast het behartigen van de belangen van de dorpsbewoners/doelgroepen  die steun nodig hebben ook richting een woonvorm op het terrein van het voormalige Olderloug. En als laatste het nastreven van het organiseren van nachtzorg voor mensen die dit graag willen zonder dat zij hiervoor de juiste indicatie stelling hebben. Er zal voor de zomer nog een bijeenkomst georganiseerd worden. Ook zal er via het Bokkeblad gecommuniceerd worden.  Vragen kunnen altijd gesteld worden aan info@hetlintverbindt.nl
Ten derde wordt verwezen naar een lijst  waar allerlei activiteiten op staan die in ons dorp georganiseerd worden en waar altijd vrijwilligers voor nodig zijn. Dus laat weten welke vrijwilligersrol jou wel wat lijkt! (zie verderop in deze Ruitentikker)

Hierna volgde een korte vooruitblik naar de komende activiteitendoor Koos. Op de website www.froombosch.comen op de flyers in de brievenbus kun je daar altijd meer over lezen.

Stand van zaken Dorpshuis 2.0.Koos doet kort verslag van de stand van zaken. Er wordt momenteel vooral gewerkt aan het aanschrijven van allerlei subsidiepotten en het lobbyen voor vrijwilligers. 
Op de vraag van dhr. van Beek of er geen hypotheek op het Dorpshuis afgesloten kan worden, wordt aangegeven dat we dat bij voorkeur niet doen. Het dorpshuis is geen commerciële onderneming en wil zo mogelijk zonder schulden de toekomst in.

Rondvraag
Joes Boerma vraagt waarom de VDF niet telefonisch bereikbaar is. 
Het bestuur geeft aan niet met het privé telefoonnummer op de website te willen staan. Via de mail dorpsbelangen@froombosch.com kun je contact zoeken en dan wordt er eventueel telefonisch contact opgenomen. 

Marcel Niewold geeft aan dat het mogelijk is een telefoonnummer te koppelen aan de VDF die doorgeschakeld wordt op een willekeurig ander telefoonnummer, zoals dat van een bestuurslid. Het bestuur nodigt Marcel uit om daar in een vergadering meer over te komen vertellen.

Derk Mulder komt met de vraag of er qua bereikbaarheid van ons dorp door het inzetten van een belbus/buurtbus nog iets verbeterd kan worden. Dit moet worden uitgezocht.

Er zijn geen andere vragen.

We sluiten de vergadering en zetten de Dorpsdag voort met een heerlijke BBQ.

Vraag van een dorpsgenoot:

Vanuit het dorp komt de vraag waarom we ervoor hebben gekozen om het tijdstip van de Algemene Leden Vergadering (ALV) te verplaatsen naar later in het jaar. De statuten van de vereniging laten deze ruimte toe. Een ALV hoeft dus niet per definitie in januari of februari te worden gehouden. De reden voor een andere opzet is de sterk teruglopende opkomst van leden op een ALV. Om toch de dorpspopulatie bij belangrijke zaken in het dorp te blijven betrekken, waarbij een zo breed mogelijke afspiegeling noodzakelijk is, hebben we sinds drie jaar ervoor gekozen om de ALV te houden tijdens een evenement, georganiseerd door de VDF. Op de eerstvolgende bestuursvergadering zal de ALV worden geëvalueerd en zal ook worden besproken of en hoe we met de nieuwe opzet zullen doorgaan. 

Heeft u hier een mening over? Ventileer die met ons via dorpsbelangen@froombosch.nl

Jaarverslag 2018 Vereniging Dorpsbelangen Froombosch

Jaarvergadering dd. 25 mei 2019 (Dorpsdag)

 • Bestuursvergaderingen
  Zoals elk jaar hebben we in 2018 10 reguliere vergaderingen gehouden. Tijdens deze vergaderingen werden zaken besproken zoals activiteiten, financiën en contacten met andere instanties/bezochte vergaderingen. Daarnaast is er regelmatig overleg met de Stichting Ruitenvelder en worden commissies, zoals de Sint cie of de Kinderspeelweekcie uitgenodigd om hun plannen te presenteren of voor een evaluatiemoment. 
  Ook sluiten we aan bij de vergaderingen over het nieuwe Dorpshuis voor Froombosch.
  Heb je een dringende vraag of wil je eens met ons sparren, nodig jezelf gerust uit voor een dergelijke vergadering.
 • Kindergym

Elke week wordt er in de Ruitenvelder kindergym georganiseerd. Op dit moment is er één enthousiaste groep van  ca. 10 kinderen voor deze activiteit. De lessen worden verzorgd door Ilse en Truus. Ook in het nieuwe dorpshuis is het streven dat de gym blijft doorgaan.

 • Pubquiz

In 2018 zijn er 2 pubquizen gehouden. In teamverband worden er op een avond een flink aantal vragen op de deelnemers afgevuurd. De avonden zijn altijd erg gezellig en de sfeer is uitermate ontspannen. De teams mogen bestaan uit maximaal 6 personen.
Het animo was in het voorjaar wat lager dan in het najaar. 
We hebben getwijfeld of deze activiteit ook in 2019 terug moest komen of dat het tijd wordt voor een andere activiteit. Voorlopig is besloten om het nog voort te zetten. Najaar 2019

 • NL doet schoonmaakactie – zwerfvuil

In het voorjaar van 2018 is er weer een schoonmaakactie georganiseerd in samenwerking met de gemeente. Dorpsgenoten gaan gewapend met een vuilniszak en een knijper op pad om zwerfvuil te verzamelen. Het dorp is na zo’n zaterdagochtend weer een stuk schoner.
Fijn dat Petra Ruiven hier de coördinatie van op wil pakken.

 • 4 mei Dodenherdenking

De dodenherdenking van 2018 werd goed bezocht. Een afvaardiging van de gemeente hield een korte toespraak en enkele leerlingen van de basisschool droegen een gedicht voor. Een trompettist begeleid het geheel muzikaal. De dodenherdenking is een jaarlijks terugkerende traditie. Locatie is de plaatselijke begraafplaats aan de hoofdweg in Froombosch.

 • Juni/ juli Heel Froombosch bakt

 In een heuse witte tent met een jury konden dorpsgenoten hun baksels laten jureren. Kinderen konden hun cup cakejes laten jureren. Iedereen was uitgenodigd om een kop koffie of thee met taart te komen proeven en hun eigen favoriet te kiezen.
Er werden recepten uitgewisseld. Ondanks de wind en dankzij het zonnetje was er een geslaagde opkomst. De commissie bestond uit Marjolein, Isa, Marika, Thirza en Marcèle.

Tijdens dit evenement werd ook tijd ingeruimd voor de Algemene ledenvergadering van Vereniging Dorpsbelangen Froombosch.  Vanwege het succes is er het plan om dit vaker te organiseren.

 • Juli  Wadlopen

Dit jaar een jubileumtocht naar Schiermonnikoog. De 10ekeer Wadlopen. Een grote groep met wadloop die-hard en wadloop-groentjes ging samen op pad. Het was gelukkig prima weer en de sfeer in de groep was erg goed. Er werd veel gepraat en gelachen onder elkaar. Onder de deskundige leiding van 2 gidsen, waaronder onze dorpsgenoot Derk Veldhuis, beleefden we een mooie dag. Aangekomen op Schiermonnikoog was er een gezamenlijke lunch georganiseerd. Helaas bleek het restaurant waar we gereserveerd hadden niet meer op onze komst te rekenen. In kleinere groepen zijn we uiteen gegaan en hebben we elk in kleiner verband de lunch genuttigd. 

 • November  Intocht Sinterklaas.

Het was weer een groot feest. De sinterklaascommissie heeft flink wat werk verzet om de intocht van Sinterklaas wederom tot een groot succes te maken. De intocht voerde door het hele dorp. Daarnaast was er na afloop de gelegenheid om in de Ruitenvelder de Sint nog even te zien, kinderen konden kleuren en tekenen, maar ook dansen op de muziek, maar ook zelf het podium pakken en hun talenten laten zien.
De commissie bestond uit Denise, Albert, Carola en Aletta. Gelukkig hebben ze laten weten nog een jaar door te willen gaan!

 • December  Kerstknutselmiddag

Vlak voor de kerstvakantie op een woensdagmiddag wordt een gezellige kerstknutselmiddag georganiseerd in de gang van school. Veel dorpsgenootjes in de leeftijd van 2 tot en met 12 jaar kwamen met hun ouders of opa en oma om een mooi kerststukje te maken of kerstkaarten en andere knutsels.  De aparte commissie die de organisatie op zich neemt bestond uit Anneke, Anna, Miranda en Marcèle. Daarnaast extra hulp van oudere kinderen.

Natuurlijk was er ook iets lekkers te eten en te drinken.  We hopen dat deze activiteit ook in 2019 georganiseerd wordt. Wellicht kunnen we zelfs flyeren op de fusieschool. 

 • 23 december  Kerstborrel

Een jaarlijks terugkerende traditie is de kerstborrel. Op het plein bij de Ruitenvelder wordt Gluhwein en Chocolademelk geschonken en staan diverse hapjes klaar in de dorpstent.
 Ook dit jaar kon er een broodje bockworst gekocht worden. In de tent  is het gezellig, klinkt er kerstmuziek en ontmoeten dorpsgenoten elkaar. Er wordt bij het knapperend haardvuur  met elkaar gepraat en gelachen. De kerstborrel wordt ieder jaar goed bezocht. De sfeer is ontspannen en open. Een hapje en een drankje worden aangeboden door de vereniging Dorpsbelangen. Fijn dat Klaas Jan, Erik en  Anne de kar weer wilde trekken.

 • Financiën

Zie financieel jaarverslag van de penningmeester. De kascommissie heeft de financiën gecontroleerd. 

 • Privacy, AVG:

Zoals u wellicht uit de  media heeft vernomen is de vernieuwde privacy wet op d.d. 25-05-2018 ingegaan. Ook Dorpsbelangen heeft hier mee te maken. Onder anderen heeft dit betrekking op de ledenadministratie. Wij mogen vanaf 25 mei jl.  geen gegevens meer bewaren van oud leden en moeten kunnen ‘verklaren’ waarom wij bepaalde privacy gevoelige gegevens bewaren. Voor de ledenadministratie houden wij een ledenlijst bij waarop de naw gegevens staan en of men gezinslid of alleenstaand lid is. 
Deze ledenlijst wordt door de penningmeester up to date gehouden. Daarnaast hebben wij van een aantal leden ook het e-mailadres wanneer zij deze zelf hebben doorgegeven. Rekeningnummers worden niet in deze lijst opgeslagen. Op verzoek zijn wij verplicht inzage te geven in deze gegevens

Vooruitblik:

Op 8 september staat het wadlopen  weer op de planning. Tijdens de 10ekeer, de jubileumtocht is aangegeven dat het toch wel erg jammer zou zijn wanneer het wadlopen stopt. Dus we gaan door. 

Dorpsdag, Kinderspelweek , koetsentocht, pubquiz, Sint intocht, Kerstknutselmiddag en de kerstborrel.

Het SWS doet Froombosch niet aan dit jaar. 

Bestuurswissel >>Het bestuur bestaat momenteel uit een relatief kleine groep vrijwilligers. Een extra lid is van harte welkom. 
Koos en Marcèle hebben toegezegd nog even door te willen gaan, zeker ook vanwege de vernieuwing in het bestuur het afgelopen jaar.  
Maar hier, bij alle aanwezige Froomboschters doen we de oproep voor bestuursleden.

Zie je een bestuursfunctie niet zitten, maar wil je wel actief zijn in je eigen dorp? 
Kijk dan op de lijst met activiteiten waar we incidenteel of structureel maar met een mate van vrijblijvendheid vrijwilligers voor nodig hebben. 
De intekenlijst kun je hier afhalen of we mailen het aan je wanneer je je e-mailadres achter laat. 

Hardlooptraining in Froombosch

Met hardlopen maak je je hoofd leeg, word je fitter en krijg je een beter humeur. Meld je daarom aan voor de hardlooptraining voor beginners en gevorderden in Froombosch.
Gediplomeerd hardlooptrainster Petra van den Engel organiseert hardlooptrainingen voor beginners en gevorderden op de vrijdagochtend. De training is op het voetbalveld van VV Froombosch.

Op een verantwoorde manier hardlopen gaat het beste onder deskundige begeleiding. Zo voorkom je blessureleed en ontwikkel je loopplezier dat nooit meer weggaat. De training start steeds op vrijdag om 8.45 en duurt een uur. De basis van de wekelijkse training vormt hardlopen en het opbouwen van een goede conditie. Met veel aandacht voor loopscholing en het verbeteren van de looptechniek en loophouding.


De hardlooptraining wordt steeds in een blok van tien trainingen gegeven. De kosten zijn € 35,- voor 10 trainingen. Een losse training kost € 4,50. In de schoolvakanties en op
feestdagen is er geen training. Locatie voetbalveld VV Froombosch. Wil je meer informatie of wil je je aanmelden? Stuur een e-mail naar: pmvandenengel@hotmail.com.

Oud papier

Aanstaande vrijdag 5 juli wordt er vanaf 18:30 uur weer oud papier gehaald. Vergeet niet op tijd je papier bij de weg te zetten!

Wil je op de hoogte blijven wanneer er oud papier wordt gelopen, schrijf je dan nu in voor de OPA-mail. Leden van deze lijst krijgen één week voor de Oud Papier Actie een e-mail ter herinnering.

Opa

U kunt de data ook terugvinden in de kalender op deze site.