Geslaagde vrijwilligersavond

Een dag na de nationale vrijwilligersdag was het de beurt aan Froombosch om zijn vrijwilligers in het zonnetje te zetten. Vereniging dorpsbelangen Froombosch, stichting dorpshuis De Ruyten en beheerder Arjen Klooster hebben vrijdagavond 8 december de eerste vrijwilligersavond georganiseerd.

Als dorp Froombosch hebben we een grote groep vrijwilligers die voor allerlei klusjes klaarstaat en hiervoor willen we  graag iets terug doen. Voor de eerste editie van de vrijwilligersavond was wethouder Annemiek Hoesen aanwezig om namens de gemeente Midden Groningen het belang van vrijwilligers nogmaals te benadrukken. Daarna sprak voorzitter Erik Haverkamp van Dorpsbelangen namens de initiatiefnemers nog een kort dankwoord uit aan de aanwezigen. Vervolgens was het tijd voor een gezellige avond met een praatje en een spelletje.

We willen de vrijwilligersavond graag volgend jaar een vervolg geven, dit zal tijdens de algemene ledenvergadering van vereniging dorpsbelangen Froombosch nog ter sprake komen. Langs deze weg willen we ook alle vrijwilligers die niet aanwezig konden zijn bedanken voor hun hulp dit jaar.

Mocht je nou ook iets willen doen voor ons mooie dorp, stuur ons dan een mail.  

Rechtszaak VDF versus Gemeente Midden-Groningen – update

Zoals eerder op deze site is bericht, heeft op 2 augustus een rechtszitting plaatsgevonden.

Omdat er aan de zijde van de projectontwikkelaar enkele onduidelijkheden waren, welke van wezenlijke invloed zijn op (het traject) van de vergunningverlening, is door de rechtbank aan de projectontwikkelaar gevraagd om deze onduidelijkheden te verduidelijken. Dit is inmiddels gebeurd.

Gemeente Midden-Groningen en VDF zijn door de rechtbank in de gelegenheid gesteld om te reageren op de verduidelijking. Uit de verduidelijking blijkt dat zonnepark Buitenhuizen moet worden gezien als een uitbreiding van zonnepark Midden-Groningen, waardoor een veel groter deel van ons dorp als direct omwonende aangemerkt had moeten worden, en door de gemeente had moeten worden geïnformeerd.

Los van deze aanvulling is tijdens de rechtszaak door Gemeente Midden-Groningen gesteld dat, ondanks de expliciete vermelding in beleidsstukken, verenigingen dorpsbelangen (in het algemeen) niet als belangenbehartiger mogen worden gezien. Het moge als zijnde vanzelfsprekend zijn dat het bestuur van VDF het niet met deze lezing van de gemeente eens is. Dit vraagstuk is ook aan de rechter voorgelegd.

Het is nog niet bekend wanneer de rechtbank uitspraak doet.

Rechtszaak VDF versus Gemeente Midden-Groningen

Zoals tijdens de ALV uitgebreid is besproken heeft VDF beroep aangetekend tegen de wijze waarop een verleende omgevingsvergunning voor bouwen is afgegeven door gemeente Midden-Groningen. Dit heeft betrekking op de omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zonnepark op de grens van ons dorp aan Buitenhuizen, Kolham.

VDF is niet voor en niet tegen zonneparken, of wat voor landschappelijke ontwikkeling dan ook. Dit is niet haar taak, en dit zal het ook niet worden. VDF blijft in dit soort stellingnames neutraal. Wel komt VDF op voor de belangen van onze leden en overige dorpsgenoten.

Het beroep van VDF wordt op 2 augustus behandeld door de rechtbank te Groningen. De kern van ons beroep ligt erin dat het college van Midden-Groningen, ondanks diverse excuses in het verleden en verbeterbeloften, wederom heeft verzuimd om omwonenden en andere belanghebbenden tijdig en volledig te informeren over de plannen. Dit in tegenspraak met de in 2019 middels formeel beleid ingestelde verplichting.

In dit beleid is vastgesteld dat verenigingen dorpsbelangen een rol hebben bij het creëren van draagvlak en participatie. Het e.e.a. dient te worden vastgelegd in een participatieplan. Er is een participatieplan opgesteld, maar er is verzuimd om VDF en Vereniging Dorpsbelangen Kolham hierbij te betrekken.

In een eerste verweer tegen ons beroep wordt door het college gesteld dat VDF geen belangen behartigt. Het spreekt vanzelf dat het bestuur hier een andere mening over heeft, nog los van het voornoemde gemeentelijke beleid, dat duidelijk een andere visie over de rol van VDF weergeeft.

Graag willen we dat we als bewoners van Froombosch serieus genomen worden. Door commerciële partijen, maar vooral door de gemeente. De kernvraag die dan ook bij de rechtszaak ter tafel komt is: “In hoeverre moeten omwonenden bij (grootschalige) (landschappelijke) ontwikkelingen worden betrokken, of mogen deze, ondanks dat het beleid anders voorschrijft, worden genegeerd?”

De rechtszaak is openbaar toegankelijk voor belangstellenden: woensdag 2 augustus, 13:00 uur, Guyotplein 1 Groningen.

Er is (nog) niet bekend wanneer de rechter uitspraak doet.

Tot slot te verduidelijking: Deze rechtszaak spitst zich toe op een zonnepark. Dit had ook een nieuwe rondweg, een nieuwe woonwijk, gewijzigd gebruik van een mijnbouwlocatie etc. kunnen zijn, want daarvoor geldt ook dat wij als dorpsbewoners vroegtijdig bij zulke ontwikkelingen betrokken willen worden, anders dan via twee regeltjes in de Regiokrant.

Haar neutraliteit in acht nemend heeft VDF voor dit specifieke plan geen voorlopige voorziening (bouwstop) aangevraagd. Het is bij het bestuur niet bekend waarom een jaar na vergunningverlening nog niet met de bouw is begonnen.

Fixi melding

Nieuwe stoeptegel nodig op straat? Moet de container geleegd? Zeg het ons met Fixi!

Meldingen leefruimte met de app Fixi

Meldingen over de openbare leefruimte ontvangen wij graag snel. Zo kunnen wij de melding ook snel oppakken. U meldt dit snel en goed met de app Fixi. U kunt de app gratis downloaden in de Apple App Store en Google Play Store. Als u een melding doet met de app, ontvangt u altijd een bericht ter bevestiging. En u ontvangt bericht als de melding is afgehandeld.

Zet de app op uw telefoon en de rest wijst zichzelf. U kunt ook een foto bij de melding plaatsen, dan is direct duidelijk wat u bedoelt. U vindt deze app gratis in de Apple App Store en Google Play Store.

Meer informatie over Fixi vindt u op de website van de gemeente Midden-Groningen: https://www.midden-groningen.nl/melding-schadevuil-groen-uw-buurt

VDF spreekt tijdens raadscommissievergadering van de gemeenteraad

In navolging van de opdracht van de ALV heeft het bestuur op 20 juni 2023 tijdens de raadscommissie vergadering inspreektijd gevraagd en gekregen. De gemeenteraad vergaderde over het te wijzigen beleid aangaande zonneparken in de gemeente.

Beleid zonneparken

In 2019 is een gemeentelijk beleid omtrent de aanleg van zonneparken vastgesteld. Zoals het bestuur de leden al eerder berichtte worden bepaalde aspecten van dit beleid door verschillende belanghebbenden anders uitgelegd. De gemeente heeft daarom besloten haar beleid te evalueren, en waar nodig, aan te passen voor de periode tot 2025. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de gemeente.

Standpunt VDF

Zoals bekend heeft VDF in een eerder stadium tegen de wijze waarop omwonenden van landschappelijke ontwikkeling in de planvorming worden meegenomen geageerd. Daarom heeft het bestuur gemeend om enkele aanvullingen op het conceptplan in te dienen. In de commissievergadering zijn de volgende (verbeter)punten aangedragen:

  • VDF is niet voor of tegen zonneparken. Dit is niet haar taak en VDF zal hierin ook geen stelling nemen;
  • Wél vertegenwoordigt VDF de bewoners van Froombosch. Bij landschappelijke ontwikkelingen wil VDF graag zien dat omwonenden in vroegtijdig stadium actief bij de planvorming worden betrokken (zoals bedoeld in het beleid uit 2019). Dus niet middels een publicatie in de krant na vergunningsverlening;
  • Intitiatiefnemers van landschappelijke ontwikkelingen hebben ruim de voorbereidingstijd voor het doen van onderzoek. De burger (en dus VDF) moet na vergunningverlening binnen circa 5 weken een reactie hebben klaarstaan met een vergelijkbare onderzoeksdiepgang. VDF heeft de raad gevraagd om de burger in deze onmogelijkheid te faciliteren.
  • Het gebeurt dat afspraken omtrent de landschappelijke invulling niet worden nagekomen. VDF heeft de raad gevraagd om in de vergunning een toezichtsarrangement op te nemen, zodat het makkelijker wordt om de initiatiefnemer op nalatigheid te attenderen.
  • Er zijn plannen om bestaande zonneparken uit te breiden. Dit heeft voordelen omdat bestaande voorzieningen dan herbruikt kunnen worden. VDF heeft aan de raad gevraagd om beleid te maken ten aanzien van het beëindigen van vergunningen van oudere parkdelen (die dus gesloopt moeten worden) zodat bijvoorbeeld de landschappelijke inbedding gegarandeerd blijft.

De bijdrage van VDF is terug te kijken en te luisteren op de verslagpagina van gemeente. De bijdrage van VDF, inclusief het beantwoorden van vragen van de gemeenteraad, is te vinden van circa 1:48 tot 1:55

Reanimatie cursus Froombosch

Een ambulance heeft gemiddeld zo’n 10 minuten nodig om bij het slachtoffer te komen terwijl elke minuut de overlevingskans daalt met 5 – 10%.

Reanimatie moet daarom binnen 6 minuten gestart zijn, elke seconde telt. Jouw reanimatie is dus van levensbelang.  Hoe sneller de reanimatie wordt gestart, hoe minder schade en hoe groter de overlevingskans !

Niet meer machteloos toekijken als een bekende, je buurman/buurvrouw of familielid een hartstilstand krijgt?

Meld je aan voor de reanimatie training in De Ruyten Froombosch.

In één avond / zaterdagochtend leer je hoe je moet reanimeren en hoe je de AED kunt gebruiken.

Wacht niet langer en meldt je aan via de datumprikker op https://datumprikker.nl/pkxfkczdnbimqy7s

De kosten willen we zo laag mogelijk houden en zijn dus voor het grootste deel afhankelijk van het aantal deelnemers maar zullen vermoedelijk op 35-40 euro komen. Bij te weinig inschrijving kan het niet doorgaan of is de prijs te hoog. Voordat we je definitief inschrijven krijg je uiteraard de exacte prijs en kun je altijd nog beslissen.

Geef op de datumprikker aan wanneer je kunt aub !  Er zijn twaalf data beschikbaar waar we er drie uitkiezen.

En maak ook je buurman/buurvrouw, vriend/vriendin enthousiast. Iedereen kan reanimeren en hoe meer mensen het kunnen, hoe beter.

Meer informatie mag je altijd vragen via email : reanimatie.froombosch@gmail.com

Kinderdisco

Vrijdag 10 maart organiseert Dorpshuis de Ruyten in samenwerking met Dorpsbelangen Froombosch een kinderdisco. Vanaf 19 uur zal de disco beginnen in de grote zaal van het dorpshuis en kunnen de kinderen zich vermaken met muziek en dansen.

Uiteraard is het dorpshuis gewoon geopend voor de Vrijdagmiddagborrel en kunnen ouders dus in het café gedeelte een drankje doen.

De kinderdisco is tot 12 jaar en de toegang is gratis. Kinderen mogen verkleed komen, er zullen leuke prijzen zijn. Verder krijgen de kinderen een hapje en drankje.

Nieuwe bestuursleden

Beste dorpsbewoners,

Afgelopen vrijdag was de algemene ledenvergadering van Vereniging Dorpsbelangen Froombosch in dorpshuis De Ruyten. Even weer goed om het afgelopen jaar door te nemen met de aanwezige leden en een update te geven op lopende zaken.

Twee bestuursleden namen afscheid: voorzitter Koos Spakman en penningmeester Henk van Paassen. Via deze weg nogmaals bedankt voor de bewezen diensten van de afgelopen jaren. Tijdens de vergadering zijn 5 nieuwe bestuursleden gekozen, dit is natuurlijk geweldig nieuws. Het bestuur bestaat nu uit 6 leden.

Naast Erik Wilthof, die sinds 2017 in het bestuur zit, zijn de volgende mensen toegetreden in het bestuur:

– Erik Haverkamp (voorzitter)

– Mariska Dekker (penningmeester)

– Judith Fluks

– Danielle Buytendorp

– Moniek Schaub-Siepelinga

U bent van harte uitgenodigd voor een meet & greet met het nieuwe bestuur op vrijdag 10 februari vanaf 18 uur in het dorpshuis. Meer informatie zal op deze website volgen en via een flyer.