Rechtszaak VDF versus Gemeente Midden-Groningen

Zoals tijdens de ALV uitgebreid is besproken heeft VDF beroep aangetekend tegen de wijze waarop een verleende omgevingsvergunning voor bouwen is afgegeven door gemeente Midden-Groningen. Dit heeft betrekking op de omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zonnepark op de grens van ons dorp aan Buitenhuizen, Kolham.

VDF is niet voor en niet tegen zonneparken, of wat voor landschappelijke ontwikkeling dan ook. Dit is niet haar taak, en dit zal het ook niet worden. VDF blijft in dit soort stellingnames neutraal. Wel komt VDF op voor de belangen van onze leden en overige dorpsgenoten.

Het beroep van VDF wordt op 2 augustus behandeld door de rechtbank te Groningen. De kern van ons beroep ligt erin dat het college van Midden-Groningen, ondanks diverse excuses in het verleden en verbeterbeloften, wederom heeft verzuimd om omwonenden en andere belanghebbenden tijdig en volledig te informeren over de plannen. Dit in tegenspraak met de in 2019 middels formeel beleid ingestelde verplichting.

In dit beleid is vastgesteld dat verenigingen dorpsbelangen een rol hebben bij het creëren van draagvlak en participatie. Het e.e.a. dient te worden vastgelegd in een participatieplan. Er is een participatieplan opgesteld, maar er is verzuimd om VDF en Vereniging Dorpsbelangen Kolham hierbij te betrekken.

In een eerste verweer tegen ons beroep wordt door het college gesteld dat VDF geen belangen behartigt. Het spreekt vanzelf dat het bestuur hier een andere mening over heeft, nog los van het voornoemde gemeentelijke beleid, dat duidelijk een andere visie over de rol van VDF weergeeft.

Graag willen we dat we als bewoners van Froombosch serieus genomen worden. Door commerciële partijen, maar vooral door de gemeente. De kernvraag die dan ook bij de rechtszaak ter tafel komt is: “In hoeverre moeten omwonenden bij (grootschalige) (landschappelijke) ontwikkelingen worden betrokken, of mogen deze, ondanks dat het beleid anders voorschrijft, worden genegeerd?”

De rechtszaak is openbaar toegankelijk voor belangstellenden: woensdag 2 augustus, 13:00 uur, Guyotplein 1 Groningen.

Er is (nog) niet bekend wanneer de rechter uitspraak doet.

Tot slot te verduidelijking: Deze rechtszaak spitst zich toe op een zonnepark. Dit had ook een nieuwe rondweg, een nieuwe woonwijk, gewijzigd gebruik van een mijnbouwlocatie etc. kunnen zijn, want daarvoor geldt ook dat wij als dorpsbewoners vroegtijdig bij zulke ontwikkelingen betrokken willen worden, anders dan via twee regeltjes in de Regiokrant.

Haar neutraliteit in acht nemend heeft VDF voor dit specifieke plan geen voorlopige voorziening (bouwstop) aangevraagd. Het is bij het bestuur niet bekend waarom een jaar na vergunningverlening nog niet met de bouw is begonnen.